ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2564

RukBaan เป็นแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถประเมินสุขภาพของบ้านของคุณได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของเรา ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการ การที่คุณเข้าใช้งาน RukBaan นี้ให้ถือว่าท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะเข้าถึง RukBaan ผ่านช่องทางใด

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวคุณเอง คุณรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่คุณเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้ RukBaan

หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน RukBaan ฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการ RukBaan ต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้ RukBaan

คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน RukBaan ดังนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 “RukBaan” หมายถึง แอปพลิเคชัน RukBaan และ/หรือ เว็บไซต์ rukbaan.com

1.2 “คุณ” หมายถึง ผู้ใช้งาน RukBaan

1.3 “เรา” หมายถึง บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2. ขอบเขตการให้บริการ

RukBaan มีบริการ ดังนี้

2.1 ประเมินสุขภาพบ้าน: บริการแบบสอบถามที่ให้คุณสามารถตรวจเช็คสุขภาพของบ้านของคุณได้ด้วยตนเอง

2.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้านในด้านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

2.3 อำนวยความสะดวกช่องทางผู้ให้บริการแก่ท่าน เช่น บริการแม่บ้าน บริการช่างซ่อมด่วน บริการตกแต่งต่อเติมบ้าน บริการดูแลรักษาบ้าน

3. การสร้างบัญชี RukBaan

3.1 ผู้ประสงค์จะใช้งาน RukBaan ต้องมีบัญชี SCG ID โดยคุณสามารถสร้างบัญชีดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ SCG ID (https://www.scg-id.com/) หรือที่ RukBaan โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ–สกุล เพศ วันเกิด อีเมล

3.2 ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณรับรองว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

3.3 คุณยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของคุณถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้คุณรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าคุณได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก

4. บริการประเมินสุขภาพบ้าน

4.1 บริการประเมินสุขภาพบ้านเป็นบริการแบบสอบถามที่ให้คุณสามารถประเมินสุขภาพบ้านได้ด้วยตนเอง และทำให้คุณสามารถเลือกรับบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเริ่มการประเมินสุขภาพบ้านของคุณได้โดยการเลือกเมนู “ประเมินสุขภาพบ้าน” ในหน้าบริการ

4.2 เมื่อคุณกรอกข้อมูลพื้นฐานที่เรากำหนด เช่น ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลสมาชิกในบ้าน ข้อมูลลักษณะบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านต่อไป คุณจะได้รับแบบสอบถามที่คุณสามารถประเมินสุขภาพบ้านได้ด้วยตนเอง

4.3 เมื่อคุณทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น คุณจะได้รับผลการประเมินสุขภาพบ้านเบื้องต้น พร้อมข้อแนะนำเรื่องคามเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง หรือเลือกรับบริการจากเราต่อไป

4.4 ผลการประเมินสุขภาพบ้านนี้เป็นเพียงผลการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ผลการประเมินดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากการที่คุณให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณไม่ควรอ้างอิงถึงผลการประเมินนี้เป็นหลัก

5. บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

5.1 เมื่อคุณกรอกข้อมูลพื้นฐาน และทำการประเมินสุขภาพบ้านแล้ว คุณสามารถเลือกใช้บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ โดยเลือกเมนู “ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ” ในหน้าบริการ หรือที่หน้าผลการประเมินสุขภาพบ้าน ทั้งนี้ ในการให้บริการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลจากการประเมินสุขภาพบ้านในการให้คำปรึกษา กรณีที่คุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลพื้นฐาน และ/หรือทำการประเมินสุขภาพบ้าน ระบบจะเชื่อมต่อท่านไปยังหน้าดังกล่าวเพื่อให้ท่านดำเนินการโดยอัตโนมัติ

5.2 โปรดกรอกรายละเอียดตามที่ระบุให้ครบถ้วน เพื่อให้การให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 โปรดเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการรับคำปรึกษา และกรอกข้อมูลผู้รับการปรึกษาให้ถูกต้อง เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว เราจะติดต่อคุณตามวันและเวลาที่ท่านเลือก

5.4 กรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนวันและเวลาที่รับคำปรึกษา หรือยกเลิกการรับคำปรึกษา โปรดติดต่อ SCG Contact Center

6. บริการอื่นๆ

เพื่อความสะดวกสบายของท่าน เราได้จัดช่องทางลัดในการขอรับบริการต่าง  เช่น บริการแม่บ้าน บริการช่างซ่อมด่วน บริการตกแต่งต่อเติมบ้าน บริการดูแลรักษาบ้าน  โดยคุณสามารถเลือกบริการได้ที่หน้า “บริการ” ซึ่งระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Q-Chang (https://www.q-chang.com/) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว หรือผู้ให้บริการอื่น  ที่เป็นพันธมิตรกับเรา ทั้งนี้ สัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการนั้น  เท่านั้น เราเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างคุณกับผู้ให้บริการ และเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับคุณและผู้ให้บริการเท่านั้น

7. การปิดบัญชี RukBaan

7.1 เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกใช้หรือไม่บัญชี RukBaan กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดติดต่อ SCG Contact Center

7.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่ทำให้การให้บริการ RukBaan เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชี RukBaan ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราจะแจ้งให้ทราบต่อไปและ/หรือในกรณีที่คุณกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ RukBaan ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

8. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ RukBaan เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง  เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ คุณสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://rukbaan.com/privacy-policy/

9. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

9.1 เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ คุณจะต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชี RukBaan ของคุณไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณให้บุคคลอื่นใช้บัญชี RukBaan ของคุณ

9.2 คุณรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

9.3 เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของคุณและผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของ RukBaan ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายและ/หรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของคุณที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมา

9.4 คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งาน RukBaan ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มด้ว

9.5 เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งาน RukBaan หรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จาก RukBaan ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การให้บริการ RukBaan อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลใน RukBaan ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ RukBaan รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน RukBaan หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจาก RukBaan และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของ RukBaan ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา

9.6 เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว คุณตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของ RukBaan เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน RukBaan หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน RukBaan นี้

10.2 เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน RukBaan หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.3 คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ และ/หรือ ส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RukBaan ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้

11. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของ RukBaan ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่คุณตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการ RukBaan และ/หรือ เว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว

12. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

12.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับ RukBaan โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งาน RukBaan พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการ RukBaan ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง

12.2 คุณสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู Terms & Conditions

13. การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

14. การขัดกันของเอกสาร

ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย