นโยบายการคืนเงิน

หากท่านดำเนินการสั่งจองบริการของคิวช่าง สามารถดำเนินได้ดังนี้

1. วิธียื่นเรื่องขอคืนเงิน

1.1. กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิขอคืนเงิน ลูกค้าสามารถส่งคำร้องเพื่อขอพิจารณาคืนเงินจากแพลตฟอร์มได้หรือติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-821-6545 โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียด เหตุผลในการขอคืนเงิน และส่งเอกสารตามที่กำหนดในนโยบายการคืนเงินนี้ และแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่ฝ่ายบริการลูกค้าขอ ให้คิวช่างทราบ เพื่อให้คิวช่างสามารถพิจารณาการคืนเงินให้ลูกค้าได้ ทั้งนี้ การพิจารณาเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิการคืนเงิน จำนวนเงิน และช่องทางการคืนเงิน เป็นสิทธิของคิวช่างแต่เพียงผู้เดียว

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอคืนเงิน

2.1. ในการขอคืนเงิน ลูกค้าต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้แก่คิวช่างตามช่องทางที่คิวช่างกำหนด

2.1.1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา)

2.1.2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีสั่งซื้อในนามนิติบุคคล)

2.1.3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ บันทึกภาพหน้าแอพลิเคชั่นของธนาคารที่มีชื่อ และหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืน

2.2. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า คิวช่างจะดำเนินการคืนเงินให้เฉพาะในกรณีที่ชื่อที่ปรากฎในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อตรงกับลูกค้าที่เป็นผู้สั่งซื้อบริการงานช่างเท่านั้น

2.3. คิวช่างขอให้ลูกค้ากรุณาทำการรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยระบุว่า ‘ใช้สำหรับรับเงินคืนกับคิวช่างเท่านั้น’ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

2.4. ในกรณีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของลูกค้าบนเอกสารที่ลูกค้าจะส่งให้คิวช่าง เช่น บนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ลูกค้าทำการปิดทับ (Redact) ข้อมูลศาสนานั้นก่อนที่ลูกค้าจะส่งสำเนาเอกสารให้คิวช่าง หรือถ้าลูกค้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าคิวช่างสามารถดำเนินการเพื่อปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

3. ระยะเวลาการคืนเงิน

3.1. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว คิวช่างจะพิจารณาและดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลา 14-30 วันทำการ ระยะเวลานี้ไม่รวมระยะเวลาที่ธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีของลูกค้าใช้ในการดำเนินการหลังจากได้รับคำสั่งให้คืนเงินจากคิวช่างแล้ว

3.2. วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. เงื่อนไขในการคืนเงิน

4.1. หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อบริการงานช่าง ลูกค้าต้องแจ้งให้ช่างทราบผ่านทางคิวช่างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ช่างจะเข้าไปที่หน้างานเพื่อให้บริการงานช่าง

4.2. ในกรณีที่ช่างไม่สามารถให้บริการงานช่างได้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของลูกค้าและลูกค้าต้องการขอคืนเงินค่าจ้างช่างที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งให้คิวช่างทราบว่าลูกค้าต้องการขอคืนเงิน

4.3. ในกรณีที่คิวช่างร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อวินิจฉัยการคืนเงินและดำเนินการคืนเงินค่าจ้างช่างให้กับลูกค้าตามนโยบายการคืนเงินนี้ ลูกค้าตกลงจะให้ความร่วมมือกับคิวช่างในการส่งและให้ข้อมูลและเอกสารตามที่คิวช่างร้องขอและลูกค้าตกลงให้ถือว่าการที่ลูกค้าไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารให้กับคิวช่างภายในระยะเวลาที่คิวช่างกำหนดเป็นการที่ลูกค้าแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์จะเรียกร้องหรือโต้แย้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นต่อไป และลูกค้าตกลงให้คิวช่างสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามที่คิวช่างเห็นสมควร